Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Mgr. Martina Petříková
IČ: 08162247
se sídlem: Heyrovského 403/21, 77900 Olomouc – Povel
zapsaná v živnostenském rejstříku Magistrátu města Olomouce
kontaktní údaje:
e-mail: martina@balickydoporodnice.cz
telefon: +420 733 436 534
(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.balickydoporodnice.cz (dále jen „internetový obchod“).
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách
1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
2. Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře bez registrace nebo s ní.
3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko OBJEDNAT. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Přílohou tohoto potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy.
6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet
1. Kupující objednává bez registrace a vytvoření uživatelského účtu.
2. Kupující může nakoupit pomocí registrace a vytvoření uživatelského účtu.

2.1. Na základě registrace v rámci E-shopu může lkupující přistupovat do svého Uživatelského účtu.

2.2. Při registraci Uživatelského účtu je povinnost kupujícího uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

2.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je povinností kupujícího zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

2.4. Uživatelský účet je osobní, a kupující není oprávněn umožnit jeho využívání třetím osobám.

2.5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

2.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

V. Platební podmínky a dodání zboží
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
* bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2195837028/3030, vedený u AirBank,
* bezhotovostně platební kartou.
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
7. Nákup nepodléhá zákonu o evidenci tržeb. Prodejce není plátcem DPH. 
8. Zboží je kupujícímu dodáno:
* na adresu určenou kupujícím v objednávce
* prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil.
9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
13. Fakturu prodejce vystaví kupujícímu ihned po předání zboží dopravní společnosti elektronicky.
14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
15. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

16. Nepřevezme-li kupující zboží na dobírku, je povinen uhradit prodávajícímu kompenzační poplatek. Kompenzační poplatek činí součet nákladů prodávajícího na dopravení zásilky ke kupujícímu a od něj. 

17. Prodávající vyzve kupujícího emailem po obdržení nepřevzatého zboží k zaplacení kompenzačního poplatku zasláním faktury.

18. V případě, že dojde k poškození nebo ztráty zásilky nepřevzatého balíčku kupujícím při cestě zpět k prodávajícímu, je kupující povinen uhradit škodu vzniklou prodávajícímu.

19. V případě, že kupující zaplatí kompenzační poplatek prodávajícímu do 14 dnů od vystavení faktury, podnikne prodávající právní kroky k jeho vymáhání.

VI. Odstoupení od smlouvy
6.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.
6.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2 či o jiný případ uvedený v občanském zákoníku, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
6.2.1 kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
6.2.2 smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
6.2.3 smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
6.3 Formulář na odstoupení od smlouvy je součástí Obchodních podmínek, odstavec XIII.
6.4 Využije-li kupující právo odstoupit od kupní smlouvy podle čl. 6.2, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Tuto skutečnost však musí být kupující schopen prokázat.
6.5 Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odeslání odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží musí být vráceno nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu. 
6.6 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.
6.7 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku snížení hodnoty zboží. Stanovení ceny za snížení hodnoty zboží bude řešeno individuálně.
6.8 V případě odstoupení od smlouvy podle čl. 6.2 a splnění podmínek čl. 6.4 a 6.5, vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícímu do čtrnácti dní od obdržení odstoupení od kupní smlouvy, popřípadě od doručení vráceného zboží, rozhodující tak bude pozdější doručení z uvedených. Vrácení bude uskutečněno bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.
6.9 Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.
6.10 Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy v těchto případech:
6.10.1 zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
6.10.2 výrazným způsobem se změnila cena zboží,
6.10.3 kupující nedodržel podmínky kupní smlouvy.
6.11 O skutečnostech uvedených ve čl. 6.10 bude kupující prodávajícím neprodleně informován.

VII. Práva z vadného plnění
1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
* má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
* se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
* zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
* je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
* zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat
* výměnu za nové zboží,
* opravu zboží,
* přiměřenou slevu z kupní ceny,
* odstoupení od smlouvy.
6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
* pokud má zboží podstatnou vadu,
* pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
* při větším počtu vad zboží.
7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
19. Volbu způsobu reklamace má kupující.
20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

21. Kupující k reklamaci použije reklamační formulář (odstavec XIV), který v elektronické formě zašle na emailovou adresu prodávajícího.

VIII. Doručování
1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce.

IX. Osobní údaje
1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.
2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů viz odstavec XII.

X. Mimosoudní řešení sporů
1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XI. Závěrečná ustanovení
1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

XII. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa bydliště, případně dalších osobních údajů dobrovolně poskytnutých kupujícím prodávajícímu (dále společně jen „osobní údaje“)
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.
4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (dále jen „zpracovatel“). Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez souhlasu kupujícího předávány třetím stranám.
6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě neautorizovaným způsobem.
7. Kupující bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.1. Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
8.2. Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty oprávněná, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno právo kupujícího obrátit se se svým podmětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu.

XIII. Formulář o odstoupení od smlouvy 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Prodávající:

Mgr. Martina Petříková

Heyrovského 403/21 Olomouc

IČO: 08162247

email: stoplovamartina@gmail.com

tel.: +420 733 436 534

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží

(vyplňte číslo a název zboží z emailu o potvrzení objednávky, příp. o jejím dokončení):

……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………..……

Číslo objednávky: ………………………….

Datum objednání zboží: …………………..

Datum obdržení zboží: ……………………

Jméno a příjmení spotřebitele: ……………………………………………………..……

Adresa spotřebitele:…………………………………………..……………………………

Telefon: ……………………

 

Žádám Vás v této souvislosti o vrácení finanční částky zaplacené za zboží včetně poštovného, a to v zákonné 14 denní lhůtě ode dne odstoupení a to převodem na můj účet.

 

Výše zaplacené finanční částky: ………………………….

Číslo účtu spotřebitele: ………………………….…………

 

Podpis spotřebitele ________________________

(nepovinný údaj)

 

Datum: ………………………….…………

Elektronická verze:

https://docs.google.com/document/d/1ihvmnzBaxeX9A0FkqV6ykVI3fnZTh8x11eO7RhhJYY8/edit?usp=sharing

Použijte jako šablonu, uložte jako PDF a odešlete na adresu stoplovamartina@gmail.com

 

XIV. Reklamační formulář

Reklamační formulář

 

Prodávající:

Mgr. Martina Petříková

Heyrovského 403/21, Olomouc

IČO: 08162247

email: stoplovamartina@gmail.com

tel.: +420 733 436 534

 

Reklamované zboží

(vyplňte číslo a název zboží z emailu o potvrzení objednávky příp. o jejím dokončení):

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Číslo objednávky: ………………………….

Datum objednání zboží: …………………..

Datum obdržení zboží: ……………………

Jméno a příjmení spotřebitele: ……………………………………………………..……

Adresa spotřebitele:…………………………………………..……………………………

Telefon: ……………………

 

Popis závady

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Obsah balení při předání do reklamačního řízení

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Preferovaný způsob vyřízení reklamace

a) oprava

b) výměna

c) sleva

d) odstoupení od smlouvy

 

 

 

Podpis spotřebitele ________________________

(nepovinný údaj)

 

Datum: ………………………….…………

Elektronická verze: https://docs.google.com/document/d/1FA6Fkes3eEEk4pwZcfm_i4Hbyp1_vG3MC3Hk3OyufrU/edit?usp=sharing

Použijte jako šablonu, uložte jako PDF a odešlete na adresu stoplovamartina@gmail.com

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 3. 1 2024.